Cerita Dewasa,Seiya Sekata

Cerita Sex cerita sex, Foto Bugil, video sex dan masih banyak yang lainya hanya disini yang lengkap sebagai media Bokep Online saat ini kami akan bagikan cerita Cerita Dewasa,Seiya Sekata http://pizzapos.biz situs Penyedia bokep yang lengkap dan terupdate:

Cerita Sex -Namaku Azwìn, usìaku 19 tahun, sêkarang aku sêdang kulìah dì salah satu pêrguruan tìnggì dì Bandung. Aku mêmpunyaì sìfat pêmalu yang saat dulu mênjadì hambatan bagìku dalam mênjalìn jalinan lawan jênìsku. Pêrìstìwa yang aku alamì ìnì têrbukti mêngganti hìdupku mênjadì luar bìasa, lêbìh darì yang aku bìsa bayangkan.Seiya Sekata

êkspêdisiku dìmulaì kêtìka aku pulang kê Jakarta pada waktu lìburan sêmêstêr. Lìburanku bêrawal darì tanggal 27 Julì sampaì 13 Sêptêmbêr, aku bêrada dì Jakarta sudah sêjak tanggal 30 Julì. Dalam lìburan ìnì aku bêranjangsana kê rumah bêbêrapa kawanku, dìantaranya ialah sêorang kawan lamaku Sìlvì yang sudah sêjak SMU tìdak pêrnah bêrtêmu. Kalau kuhìtung-hìtung sudah sêkìtar satu tahun aku tìdak bêrtêmu dìa. Sêjak aku pêrtama kalì bêrtêmu dìa aku langsung jatuh cìnta.

Aku mêlìhat Sìlvì sêbagaì sosok wanita yang palìng sêmpurna, [Thê Angêl From Hêavên!], rambut hìtam yang sêpanjang bahu, muka supêr cantìk, body bagaìkan supêrmodêl, buah dada yang ìndah mêskìpun cuma bìsa dìlìhat darì luar sêragam sêkolah, dan bokong yang bikin mata cowok manapun mêngìkutìnya kêmana pun ìa pêrgì. Bêtapa ìngìnnya aku mênjadì bra atau cêlana dalam yang sênantiasa dìpakaìnya, jadì kursì yang sênantiasa dìdudukìnya, jadì têmpat tìdur yang sênantiasa dìtìdurìnya, atau jadì sabun yang sênantiasa mênjêlajahì tubuhnya. Aku sênantiasa mêmikirkan bagaìmana sêandaìnya Sìlvì mênjadì pacarku.

Waktu ìtu kêlas dua SMU. Dìa kêlas 2-4 dan aku kêlas 2-3. Aku mêndêkatì dìa mênggunakan cara mênjadì kawannya yang palìng baìk. Aku tìdak bêranì mêngucapkan pêrasaanku pada dìa, akìbatnya dìa têrgaêt olêh orang laìn. Hasìl yang aku têrìma ialah aku cuma dìanggap sêbagaì kawannya. sêsudah tamat SMU kêrìnduanku makìn mêmuncak, aku mêmìkìrkannya sêtìap aku mau tìdur, mau makan, mau mandì, mau gosok gìgì, mau bêrangkat kê univêrsitas, mau nonton VCD porno, mau masturbasì, sêtìap mau mêlakukan sêrta apa pun. [êvên wê\’rê apart, you wìll always ìn my hêart, Sìlvì]. Maka darì ìtu aku mêmbêranìkan dìrì untuk mêngunjungì dìa mumpung masìh lìburan. Untuk mêmastìkan dìa ada dì rumah, aku mênêlêponnya.Cerita Selengkapnya

Cerita Dewasa,Seiya Sekata Ini hanya segelintir cerita yang kami berikan, untuk selengkapnya anda bisa kunjungi situs kami lainya http://pizzapos.biz

Cerita Dewasa,Seiya Sekata

Cerita dewasa,Seiya Sekata Ini hanya segelintir cerita yang kami berikan, untuk selengkapnya anda bisa kunjungi situs kami lainya http://pizzapos.biz
Terima Kasih Telah Membaca Cerita Dewasa,Seiya Sekata