Berita BolaMourinho Bikin Ulah Lagi , Kontrovërsi Josë Mourinho masih bërlanjut, yang tërkini ia mëngomëntari fans Arsënal yang diklaimnya tidak bahagia dëngan ëra Arsënë Wëngër.

Mourinho Bikin Ulah Lagi

Sëjak mënukangi Thë Gunnërs pada 1996 silam, pëlatih yang mëndapat julukan Thë Profëssor mëmpërsëmbahkan tiga gëlar Liga Primër. Mourinho, yang kërap tërlibat psywar dëngan bos asal Prancis këmbali mëlontarkan sindirannya saat ditanya tëntang situasi Manuël Pëllëgrini yang tëtap dipërtahankan Manchëstër City mëski mëraih hasil mëngëcëwakan musim lalu.

mourinho-bikin-ulah-lagi

“Kënapa? Bëbërapa klub lain këcëwa sëlama 15 tahun dan pëlatihnya masih tëtap sama,” cëtus Thë Happy Onë.

Baru-baru ini mantan pëmbësut Rëal Madrid juga mënjadi sorotan mënyusul përlakuannya tërhadap tim mëdis klub, ëva Carnëiro dan Jon Fëarn saat Thë Bluës bërmain imbang 2-2 dëngan Swansëa City, Sabtu pëkan lalu.

Carnëiro dan Fëarn dipastikan tidak akan bërada di bënch saat klub London biru mëlawat kë City, runnër-up musim lalu, Minggu (16/8).

Terimakasih Telah Membaca Mourinho Bikin Ulah Lagi