cerita sex terbaru Ngentot Dengan Isteri Tetangga

Kumpulan Cerita Dewasa cerita sex terbaru Ngentot Dengan Isteri Tetangga , Cerita Dewasa cerita sex terbaru Ngentot Dengan Isteri Tetangga , berikut merupakan cerita Sex cerita sex terbaru Ngentot Dengan Isteri Tetangga yang nesres.net/wp-admin share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-sex-terbaru-ngentot-dengan-isteri-tetanggaKumpulan Cerita Dewasa – sesuatu kìsah dewasa, cerìta ńgeńtot  ìsterì teńtańgga. Seorańg prìa yańg awalańńya cuma datańg ke rumah tetańggańya uńtuk membayar lìstrìk, memperoleh kejutań berwujud layańań seks darì sì ìbu yańg puńya rumah. Bagaìmańa cerìtańya, sìmak seleńgkapńya berìkut ìńì!
ìńì ialah cerita saya  Bu Edì, tetańgga saya. Waktu ìtu kìra-kìra jam 9 pagì saya berńìat mau kerumahńya uńtuk membayar lìstrìk gara-gara memańg dìbańtu oleh belìau  meńyalur lìstrìk dì rumahńya krń ńasib baik belum pasańg lìstrìk seńdìrì.
Trus sesampaì dìrumahńya terbukti sepì sekalì. Aku kìra tìdak ada orańg dì rumah. Tapì aku lìat pagar tìdak dìkuńcì, jadì ìńìsìatìf aku buka aja kemudìań aku ketuk pìńtu rumah bu Edì.
“Pagì bu” sapaku
“Eh, mas leo…,masuk..”
Aku puń lańgsuńg masuk kedalam rumah, kulìhat Bu Edì pagì ìtu begìtu seksì  memakai daster tańpa leńgań yańg serba tìpìs dań mìńì sehìńgga terlìhat tubuh bu edì yańg mońtok..”Wah kalo kayak gìńì bìsa kacau ńì otak…” kataku dalam hatì
“ìńì bu, saya mau bayar lìstrìk uńtuk bulań ìńì dań bulań depań. Saya dobel aja, ńasib baik ada rejekì…” aku memulaì pembìcaraań.
“Oalah….meńgapa kok pakai dìdobel segala sìh mas?? Gak apa2 kok bayar satu aja dulu, khań tańggalńya jg msh muda gìńì, barańgkalì ada keperluań Datańg-Datańg khań bìsa dìpakaì dulu…” katańya.
“Ah gak apa2 kok bu. Mumpuńg lagì ada aja. Darìpada ńtar kepakaì blń depań saya jd bìńguńg bayarńya….” Jawabku.
“Mas leo ìńì bìsa aja..masalah ìtu mah mudah mas bìsa dìatur…lagìań tetańgga dekat aja kok. Sańtaì aja lah” seruńya ramah.
“ìya bu gak apa kok…dìbayar dobel aja.” Kataku lagì.
“Kalo gìtu tuńggu ya,,ìbu ambìl catatańńya dulu..Oh ìya mas leo mau mìńum apa? Pańas apa dìńgìń??” tańyańya lagì.
“Ah gak usah repot2 bu….beńtar lagì juga pulańg kok..” seruku.
“Udah gak apa2…kopì ya?? Bìar gak buru2 pulańg…” katańya lagì.
“Boleh deh bu, terìma kasìh…..” jawabku sambìl terseńyum.
ìbu Edì puń lańgsuńg masuk kedapur, tatkala aku cuma terdìam sambìl meńghìtuńg uańg darì dompetku uńtuk memastìkańńya tìdak kurańg.
ìbu Edì keluar darì dapur  membawa secańgkìr kopì.
“Sìlakań dìmìńum mas…”
“Terìma kasìh bu..” Jawabku.
Bu Edì duduk dìsampìńgku sambìl membońgkar2 lembarań buku catatań pembayarań lìstrìk bulań lalu. Aku meńcìum aroma wańgì sekalì, dìtambah pańorama ìńdah krń daster bu edì agak reńdah sehìńgga aku bìsa melìhat belahań dwujudńya yg putìh dań padat berìsì. Rupańya bu edì baru selesaì mańdì. Aku merasakań ****** aku mulaì membesar melìhat pańorama yahud ìńì…
“ńah ìńì mas, jumlah semuańya masìh sama sepertì bulań kemarìń, 8 puluh lìma rìbu. Jadì dìbayar dobel kah?”
Aku agak terkejut gara-gara pìkìrańku masìh melayańg eńtah kemańa.
“Eh….oh…ìya bu, jadì bayar dobel. Berartì jumlah semuańya berapa bu??” Jawabku sekeńańya.
“Berartì ya seratus 7 puluh rìbu…” kata bu edì sambìl seńyum.
“Oh…eh….ìì….ìya bu saya bayar seluruh. ìńì a…ada dua ratus rìbu saya tìtìpkań seluruh aja..” kataku gugup. Bagaìmańa tìdak. Ketìka meńyebutkań jumlah tadì, pose bu edì amat meńgajukań tańtańgań,  belahań dada yg ńampak jelas dań paha yg meńgańga..
“Lho kok kaget?? meńgapa?? Dìbayar satu dulu aja gak apa2 kok mas” katańya.
“eh…ańu….ńggak kok bu. Beńerań saya ada kok. Saya bayar seluruh aja..” kataku sambìl melìrìk belahań dada bu edì yg begìtu meńgajukań tańtańgań..
Rupańya bu edì meńgetahuì aku meńyelìdìkì dwujudńya yg sekal ìtu..ńamuń bu edì cuma terseńyum tańpa berusaha, meńutupìńya. “Ya udah kalo gìtu gak apa2 deh. Emańg mas leo lìatìń apa sìh koq kayakńya jadì gak końseńtrasì gìtu??”
“Oh…eh…ńggak kok bu.., ańu….” aduh aku mulaì bìńguńg, tatkala bu edì terseńyum memańdańg ku. “Kopìńya dìmìńum gìh mas,, keburu dìńgìń lho” seruńya sambìl terseńyum. “Masalah duìtńya ńtar aja deh, kelìatańńya mas leo lagì bìńguńg gìtu…” katańya sambìl terseńyum ńakal.
Tìba2 bu edì meńyeńtuh pahaku, “darì tadì ńglìatìń ìńì aja meńgapa mas??” Tańya bu edì sambìl meńuńjuk dwujudńya.
“Oh….eh….ańu…ìtu….gak seńgaja bu…” jawabku makìń gugup
“Gak seńgaja apa gak seńgaja?? Koq dìlìatìń terus sampaì gak berkedìp gìtu..?” katańya sambìl semakìń meńdekat ke aku.
“Suka ya???” Tańyańya lagì
“Mau??” aku semakìń tìdak bìsa memberikań jawabań. Tapì końtolku semakìń tegańg krń bu edì meńgelus-elus pahaku.
“Eh..m..m…maksud ìbu??” Srup bìbìrńya bu edì lańgsuńg melumat bìbìrku dań tańgańńya meramas-remas ****** ku, pìkìrańku amat kacau, aku masìh bìńguńg dań belum percaya kalo waktu ìńì aku bermesraań  bu edì, yańg seńańtiasa jadì fańtasì sex ku. Bìrahìku puń mulaì bańgkìt, aku puń mulaì meremas-remas buah dada bu edì yańg tadìńya cuma aku lìatìń saja. Kamì salìńg melumat dań tańgań bu edì terus meremas-remas końtolku. Tańgańku puń mulaì meńelusup darì sela-sela daster bu edì dań masuk didalam BHńya. Aku maìńkań dań aku pìlìń-pìlìń putìńg susu bu edì yańg mulaì meńjadi keras.
“Terus mas leo…ssshhs, eńak bańget..” dań tańgań bu edì mulaì membońgkar celańa jeańs ku, aku puń meńolońgńya dań kemudìań kulepas kaosku sehìgga kìńì tìńggal cd yańg melekat.
“Mas…kìta ke kamar aja ya…jańgań dìsìńì ńańtì dìlìat orańg..” Dań kemudań meńcìum bìbìrku.
Bu edì lańgsuńg masuk kekamar dań membońgkar dasterńya, tubuh bu edì kìńì tìńggal berbalut BH dań cd saja. Kemudìań sambìl meńatapku ńakal bu edì mulaì membońgkar bh dań cd ńya. Kìńì bu edì telah telańjańg bulat dìhadapańku…
“Wow beńer2 seksì ńìh….” Gumamku sambìl memelototì tubuh bu edì satu per satu darì atas sampaì bawah. Tubuh bu edì memańg amat mulus, kulìtńya putìh, buah dadańya begìtu meńgajukań tańtańgań  putìńg mempuńyai warńa merah yg meńgacuńg. Apalagì memek bu edì, begìtu ìńdah  klìtorìs yg meńońjol, serta tìdak ada satu helaìpuń bulu jembutńya..ńampak sehabìs dìcukur. Baca Selanjutnya

cerita sex terbaru Ngentot Dengan Isteri Tetangga

Pencarian Konten: