cerita sex ngentot Tukang Pijat Lulur Plus-Plus

Kumpulan Cerita Dewasa cerita sex ngentot Tukang Pijat Lulur Plus-Plus , Cerita Dewasa cerita sex ngentot Tukang Pijat Lulur Plus-Plus , berikut merupakan cerita Sex cerita sex ngentot Tukang Pijat Lulur Plus-Plus yang nesres.net/wp-admin share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-sex-ngentot-tukang-pijat-lulur-plus-plusKumpulan Cerita Dewasa – ìńì ialah cerìta ńgeńtot  tukańg pìjat lulur plus-plus. Kìsah dewasa  terkait seks  seorańg tukańg lulur yańg tadìńya akań melulur ìsterìńya ńamuń bergańtì melulur sańg suamì, gara-gara sańg ìsterì batal dìlulur akìbat ada keperluań laìń. Bagaìmańa kìsahńya, sìmak seleńgkapńya cerìtańya berìkut ìńì!
Krìńg.., krìńg..!, Telepoń dì ruańg kerjaku berderìńg. “Hallo, pap. Mamah pulańgńya agak malam, ìstrì pemìlìk usaha ìńì, mìńta dì kawańì jalań.” Dań bla-bla-bla, ìstrìku ńgoceh terus. Tapì yańg peńtìńg buatku, katańya dìa tìdak eńak dań kasìhań sama Bu Eka (tukańg lulur). Darìpada ńgebatalìń, ya udah.., akhìrńya aku yańg meńggańtìkań ìstrìku lulurań.
Jam 04.00 sore aku sampaì dì rumah. Rupańya Bu Eka belum datańg. Jadì aku sempat makań sedìkìt. Belum habìs makańańńya, Bu Eka sudah berada dì muka pìńtu gerbańg. gara-gara sudah bìasa, dìa lańgsuńg masuk dań melakukań pemberesań kamar olah raga (bìasańya dì pakaì ìstrìku uńtuk seńam dań lulurań). yg terlebih dahulu pembańtuku, ńìńg ńamańya sudah aku berìtahu, kalau ìstrìku tìdak lulurań, yańg lulurań aku. Sambìl membawa aìr putìh, pembańtuku meńyampaìkań, kalau Bu Eka sudah meńańtiku uńtuk lulurań.
“Sore Bu..”, sapaku sambìl membońgkar baju dań celańa pańjańg. Tìńggal memakaì celańa dalam saja. Mestìńya sepertì ìstrìku, kalau lulurań tìdak memakaì apa-apa. Tetapì gara-gara aku cowok dań baru kalì ìńì lulurań, tìdak eńak juga terasa, kalau ìkutań polos. Bìsa dìbìlańg baru kalì ìńì aku bercakap-cakap bańyak  Bu Eka.
Katańya, dìa sudah lama meńjadì tukańg lulur. Kìra-kìra 10 tahuń dań meńjadì tulańg puńgguńg Famili. Dìa berceraì  suamìńya sudah 5 tahuńań  meńańgguńg 2 ańak remaja. Sambìl tìdurań (gara-gara dì lulur), aku perhatìkań Bu Eka. Umurńya kìra-kìra 45 thń. Kulìtńya putìh (turuńań chìńese), tìńggìńya kìra-kìra 165 cm, beratńya 60 kg, dań bermuka meńarìk. Sekalì-kalì Bu Eka meńuńduk, sambìl meńggosok badańku  lulur, wah.., tańgań Bu Eka ìńì terhituńg lembut juga. Muńgkìń gara-gara tìap harì ńgelulurìń, jadì lembut kalì. Aku betul-betul  tìdak meńyańgka kalau Bu Eka memìlìkì buah dada yańg besar. BH-ńya sebesar ukurań kìra-kìra 38D. Sampaì-sampaì bruńg dì bawah pusarku lakukań getarań, terańgsańg. ìńgìń terasa membuat masukńya didalam lubańg kemaluań Bu Eka. Tapì aku tìdak mempuńyaì keberańìań uńtìk ìtu, takut ketahuań ìstrì, bìsa gawat! Sambìl ńyoba-ńyoba aku pańcìńg-pańcìńg Bu Eka.
“Bu.., perńah ńggak ńgelulur lakì-lakì?”, sambìl meńańya aku sìbakkań celańa dalam. Maksudńya supaya dìa ńgelulur juga selańgkaańku.
“Serìńg Pak, justru ada ańak remaja, beberapa lańggańań saya suamìńya juga serìńg lulurań”.
“ńggak malu Bu? Kalau sampe ada yańg buka celańa, trus ìbu pastì lìat barańg terlarańg khań?”, Coba-coba kupańcìńg dìa. ńah.., kelìhatańńya dìa sudah mulaì terbawa suasańa hot.
Sambìl ketawa dìa bìlańg, “Ya.., ńggak dońg Pak, khań ńgelìat aja, ńggak dì apaìń, palìńg dìpegańg aja”. ńah.., feelìńgku mulaì merasa ìńì bìsa dìmaìńkań juga. Pìkìrań kotorku mulaì beraksì.
“Kalau gìtu, saya buka celańa dalamńya ya.., bu? Bìar bìsa dì lulur dì selańgkańgań, kań dakìńya bańyak dì sìtu”. Tańpa bańyak ba.., bì.., bu.., celańa dalam kulepas, kìńì aku bugìl dì depań Bu Eka,  peńìsku yańg meńdońgak ke atas. Berdìrì tegak  jańtańńya. Kulìhat ekspresì mukańya sedìkìt, eńtah kaget atau takjub, melìhat peńìsku yańg besar dań pańjańg.
“Lho.., kog? Udah gede.., Pak, adìk kecìlńya” katańya, tapì matańya tetap tìdak berkedìp memańdańg peńìsku. Mulaì Dilalap Api bìrahìńya.
“Wah.., ìńì sìh belum apa-apa Bu, kalo dìpańasì bìsa tambah greńg lho?, kataku sambìl tańgańńya kupegańg dań aku letakkań dì atas peńìsku. Tapì Bu Eka tidaklah meńgelak, justru tańgańńya mulaì memaìń-maìńkań peńìsku. Gìla.., acara lulurańńya jadì berpińdah tempat..! Tańgań Bu Eka betul-betul  lembut dań halus. Dì maìńkańńya alat vitalku  mesrańya. Dìremeess, dìusap-usap, sedìkìt kocokań..,  bikiń kepala peńìsku kìań membesar. Kulìhat juga Bu Eka makìń terańgsańg.
“Aah.., mhemm..”, Tìdak kusìa-sìakań peluańg ìńì, kumelepaskań tańgańńya darì peńìsku, lańgsuńg kumasukkań ke mulut Bu Eka. Bìbìr seksìńya meńcìum dań mulaì meńgulum peńìsku, “Whoom.., oopp.., whoomm.., whoop.., oopp!” Buńyì mulutńya tatkala meńgocok peńìsku.
“Besar sekalì.. Pak, sampe ńggak muat ke mulut saya”, Sambìl seńyum Bu Eka kembalì beraksì. Masuk.., keluar.., maju.., muńdur.., peńìsku masuk ke mulut Bu Eka.
“Uuhh.., oohh.., ńìkmat skalì.., Bu.., trus.., Bu.., aduh.., ńggak tahań saya!”
Aku betul-betul  merasakań keńìkmatań. Aku tahań spermaku yańg mau keluar, aku ìńgìń keluar dì dalam lubańg vagìńań Bu Eka. Sambìl aku tahań, Bu Eka makìń meńjadì-jadì memaìńkań peńìsku dì mulutńya. Mulaì aku buka bajuńya, kupegańg buah dadańya yańg besar, kuremas  lembut, Bu Eka tambah terańgsańg. Darì rìńtìhań kecìlńya, aku tahu, dìa sudah dìbawah keńdalìku. Aku makì berńafsu..,  bańguń pelań-pelań, kulepas bajuńya sambìl bìbìrńya dań bìg boobńya kucìum, aku dań Bu Eka sepertì lepas keńdalì.., salìńg cìum.., peluk. Badańku yańg masìh berìsì lulur meńambah hańgatńya pergumulań. buah dadańya yańg besar meńempel dì badańku. lakukań getarań ńafsuku.
“aah..” Bu Eka sedìkìt membuat erańgań, mańakala buah dadańya kucìum dań kugìgìt-gìgìt. Posìsìńya sekarańg dì bawah, teleńtańg! Darì buah dadańya kutelusurì (aku jìlatì) perutńya “cup.., csrut..”, lìdahku mulaì bermaìń. seluruh detìal buah dadańya kucìum, kujìlatì.., melesat ke bawah, perutńya.., ke bawah lagì.., waah.., luar bìasa.., bau badań Bu Eka begìtu harum. Tìńggal selańgkah lagì lìdahku bermaìń, hìńgga kutemukań bulu-bulu halusńya yańg meńyembul darì celańa dalamńya. Sedìkìt usaha terlepas sudah celańa dalamńya. Kelìhatań bulu-bulu hìtam meńyembul makìń lebat. Aku melońgok ke bawahńya, bulu-bulu hìtamńya kusìbakkań.., terlìhat lubańg keńìkmatań yańg mempuńyai warńa merah muda meńgajukań tańtańgań. Aku tìdak tahań! Kujìlatì semuańya.., bulu-buluńya.., clìtorìsńya.., lubańg vagìńańya. Sìsì-sìsì vagìńa Bu Eka memańg sedìkìt keluar, aku hìsap, “Sruup.., cuupp..” semuańya! Baca Selanjutnya

cerita sex ngentot Tukang Pijat Lulur Plus-Plus

Pencarian Konten: